! ! ! ! ! ! ! !

Činnost blogu pozastavena

! ! ! ! ! ! ! !

_______________________________________________________________________

Srpen 2011

Co je to evokace

28. srpna 2011 v 22:21 | Relies |  Evokace
Z lat. evocare = vyvolávat; tedy vyvolávání. pokud tento výtaz použijeme v magii, pak jde o ceremonii či rituální proces vyvolávání astrální, v teurgii vyvolávání duchovních bytostí. Rozlišuje se tedy evokace teurgická, zaměřená na vývojové vyšší sféry transcedentna a evokaci psychurgickou zaměřenou na astrál a její bytostný arsenál (elementálové, elementárové - magicky vytvořené bytosti usměrněné k určitým účinkům, astrální larvy,kolektivní astrální larvy - tvořené kolektivně sdílenými myšlenkami a emocemi, démoni - jakožto astrální útvary metafitzicky pojatých živlů a lidských pudů astrální těla mrtvých osob - která zde prodlévají po smrti člověka, podléhají postupnému rozpadu a udržování při "životě" v astrálu vzpomínkami na zemřelého, jeho uctíváním apod, heroové - astrální útvary vyšších inteligencí duchovního světa idejí, odrážející určité struktury "hornho světa" . Evokace je akt imperativní, a je jí proto třeba rozlišit od invokace jako aktu prosebného, který se uplatňuje ke komunikaci s kosmogonickými silami.Evokace je druhem magické operace, ale ne všechny druhy magických operací mají povahu evokace. Mág může v astrálu bytosti také tvořit, nejen je vyvolávat. Evokace je velmi komplexní okultní aktivita, při níž operatér používá podle přesně stanovených regulí řady magických prostředků.

J. Kefer (1937) píše o evokaci toto:
"Pravý význam magické evokace je ten, že slouží jako předstupeň k evokaci theurgické. Magická evokace pracuje se silami vytvořenými, theurgická evokace tvoří je sama(...) Magická evokace je výcvik. Účelem evokace theurgické je vytvořiti svou osobností novou skutečnost ..." To je hledisko vývojové, které se ovšem uplatňuje u operátérů sledujících vyšší životní cíle (snad k tomu dojdem ve zdravý všichni :))

Přepokladem magické evokace je různě dlouhé údobí příprav 3-40 dnů i více, realizace v podmínkách, příznivých astrologických konstelací, zachování předepaného postupu a správné užití magických nástrojů. Vrcholným účinkem evokace je zjev evokované bytosti a její ovládnutí.

Místem evokaceje magická oratoř či volná příroda zejména k tomu vhodná místa, které jsou určována předmětem evokace. Démoni jsou evokování na křižovatkách, duchové živlů jsou vyvoláváni v příslušné lokalitě apod. Obecně platí, že magickí operace se má dít pouze za přibívajícího měsíce a vhodných astrologických vlivů, které musí být předem stanoveny .

Evokaci provádí evokatér vždy v ochranném magickém kruhu, buď sám, nebo se sudým počtem pomocníků. Pomocníkem může být zvíře, obvykle kočka nebo pes, sloužící jako prostředek detekce evokovaných sil, které mohou působit i skrytě. Ze zúčastněných může muvit vždy jen jedna, ostatní mohou mluvit jen při recitacích kolektivních, přičemž se mohou podílet na různých pomocných úkonech (opatrování světel, kuřidel apod.). Z hlediska předmětu lze rozlišovat zásadně tři druhy evokací: psychourgickou, teurgickou a nekromantickou, kdy předmětem je duch osoby zemřelé (viz.nekromancie). Evokovaný bytost se zjevuje v trojuhelníku zjevu před kruhem operatéra. projevy astrálních bytostí jsou dvojdimenzionální. Operatér přistupuje k operaci adaptován a důledně očištěn (tím se nemyslí jen hygiena :)), s posvěcenými a magicky magnetizovanými nástroji (viz. magické pomůcky). Oděn dle povahy evokace, buďto v černé nebo v bílem či jinou barvu přisouzenou k magickému úkonu. při evokaci se použije korespondující světla, barva světel a korespondující vůně - kadidlová směs.

Přeji Vám mnoho zdaru a vášnivého poznání, badatelé :)

Zdroj:
Milan Nakonečný: Lexikon magie, nakladatelství Ivo Železný: Praha, 2001.
Josef Veselý: Magie, Vodnář: Praha, 2001.

Malá Arkána - Hole

27. srpna 2011 v 14:29 | Moraea |  Malá Arkána
Eso Holí - stejně jako všechna Esa je i toto darem. Na obrázku, hlavní symbol elementu ohně vysílá energii v podobně blesku. Využijte svých tvůrčích schopností a příležitosti se prosadit. Nebuďte však přehnaně aktivní, věřte si. Eso Holí značí nové impulzy, příležitosti, seberealizace, dobrodružství, sílu, odvahu, energii, vůli, optimismus.

eso-hole.jpg

Dvojka Holí - sebejistý muž stojící mezi dvěma holemi (či poutník, před kterým se rozprostírají dvě cesty v podobě dvou holí). Převezměte vládu nad svým životem, chopte se iniciativy. Nebuďte nerozhodní, odvažte se do něčeho nového. Před vámi stojí velké rozhodnutí. Proto, abyste se zachovali správně, je zapotřebí poslechnout své srdce a intuici.


Trojka Holí - často zobrazována jako žena tančící mezi třemi holemi či poutník stojící na pobřeží, který pohled upíná k lodi, která odplouvá či možná připlouvá. Na kartě nechybí astrologický znak Slunce. Úspěšného výsledku dosáhnete pouze vlastní aktivitou. Nebuďte netrpěliví či tvrdohlaví. Věřte si. Podnikání, partnerství, finance, optimismus, ctižádost, organizační schopnosti, důvěra, nové myšlenky.

trojka-hole.jpg

Čtyřka Holí - tančící žena či spokojená rodina stojící mezi čtyřmi holemi. Můžete oslavovat, jelikož energie vložená do konkrétních činů přinesla úspěch. Nepřeceňujte své síly a nechtějte po druhých příliš.

ctyrka-hole.jpg

Pětka Holí - pohyb a akce jsou vyjádřeny muži, kteří na kartě bojují s holemi. Připravte se na odpor, ale i na to, že žádná překážka není nepřekonatelná. Rivalita, hádka. Právě se nacházíte v situaci porovnávání sil. Slouží jak k vašemu osobnímu růstu tak i k pomoci v růstu druhým. Soutěživost, nové zkušenosti a názory.

petka-hole.jpg

Šestka Holí - muž s vavřínovým věncem na hlavě symbolizuje dosažené vítězství (často také muž projíždějící jásajícím davem na koni). Věřte si, máte schopnosti k tomu, aby jste zvítězili. Nemějte strach z výzev, uznávejte druhé.

sestka-hole.jpg

Sedmička Holí - statečně odolávající muž útoku sedmi holí. Odvaha! Jakékoli potíže lze překonat. Jděte za svým cílem trpělivě. Vítězství máte na dosah. Nemusíte mít strach. Obhajte své činy a názory a směle vykročte vpřed. Silný charakter, odvaha, vítězství.

sedmicka-hole.jpg

Osmička Holí - letící hole v nichž bývá často zobrazen mladý muž v radostném výskoku. Vstupujete do rušného období, kdy se vše dává do pohybu. Vyvarujte se nebezpečnému vměšování. Jestliže změníte pohyby holí, změní se vše okolo vás.

osmicka-hole.jpg

Devítka Holí - Odhodlaný a nebojácný muž se chystá osvobodit vnitřní sílu, která bývá často symbolizována uvězněným lvem. Záležitosti se nepohnou z místa bez naší účasti. Je zapotřebí jisté iniciativy. Buďte odhodlaní však ale i opatrní. Je zde jisté poučení z minulosti.

devitka-hole.jpg

Desítka Holí - Zmítající se osoba uvězněná mezi deseti holemi (často znázorněná jako poutník na zádech táhnoucí hole). Budete-li postupovat uvážlivě krok za krokem, zmírníte negativní plameny ohně, které jsou spalující. Stanovte si priority vlastních možností.

desitka-hole.jpgKdo to jsou Andělé?

26. srpna 2011 v 21:45 | Azadriel |  Angelologie
Každý asi ví, kdo jsou to Andělé. Každý si je popisuje v podobách, jak jsou malováni či kresleni nebo jak je lidi vidí k obrazu svému. Jsou různí, mají mnoho podob a ne každý anděl nosí křídla či brnění v různých podobách. Existují druhy andělů a to zejména Padlí Andělé nebo Andělé nebeského království. Každý Anděl nosí svaté světlo nebo boží sílu. Jejich pánem je otec všeho živého i neživého. Byli stvořeni ku pomoci hmotným bytostem, aby tvořili světy, pomáhali svému otci roznést po galaxii a paralelních světech světlo a lásku. Láska však byla vnesena do všech koutů vesmíru i do hmotné úrovně. Však jeden Anděl nazývaný v dnešní době Satan či Lucifer (má mnoho jmen, každá kultura každá země mu říká jinak) se obrátil proti svému otci.

Je mnoho příběhů proč tehdy vůbec započala tato velká a krutá válka. Proč Serafín, syn nejbližšího otce (Stvořitele), se obrátil. Je mnoho spekulací, ať už se tehdy stalo a odehrálo cokoli. (Mohlo to být kvůli moci, kvůli lásce nebo kvůli síle, aby se sám stál bohem a vzešel na otcův trůn. Však jeho tajné tajemství se stalo realitou a nakonec se nebe rozdělilo na peklo - tak tomu začali říkat křesťané, kteří o tom psali ve své svaté Bibli).

Otec (Stvořitel) vesmíru a lásky stvořil tisíce svatých světlých andělů, bojovníků, služebníků, archandělů, trůnů, serafínů... Andělé, kteří sloužili, pomáhali svému otci roznášet světlo a lásku do všech koutů. Andělé stvořeni svým otcem mu pomáhali bránit nebe silou, kterou jim dal jejich Otec. Však ne všichni byli bojovníci, ne všichni disponovali velkou silou. Ne každý anděl měl křídla nebo byl svatý, jak píše bible. Andělé jsou láskyplní. Existuje jich mnoho druhů či armád.

Anděl měl jen jeden úkol a to dosáhnout cíle svého pána (otce) ve vesmíru. Ať už se začali reinkarnovat, poznávat světy jako hmotné bytosti nebo začali vést ve vyšších sférách. Úkol, který měli či bojovali, pečlivě strážili nebeské království a zahradu Edenn, o kterou stále usilovně se bojují a o duše, které jsou ve hmotných úrovních v galaxii rozsypáni jako zrnko života nových národů ras či jen energie. To byl plán našeho Pána, rozsypávat zrnka života lásky, svobody vesmíru.


Apollón

26. srpna 2011 v 14:51 | Kael'thas |  Řečtí bohové
Apollón je v řeckém panteonu synem Dia a Létó, jeho dvojčetem je bohyně lovu Artemis. Apollón je považován za boha co má moc nad morem, světlem, uzdravováním, umění, lukostřelbou, věštěním a proroctvím. Největším Apolonovým atributem je právě věštěním, slavná Apollónova věštírna se nachází na Krétě. Byl také prorockým bohem ve slavné věštírně v Delfách, zde mu byl také zasvěcen chrám.

V umění je brán jako protiklad Dionýsa, neboť Apollón je spojovanám s harmonií, řádem a rozumem, kdežto Dionýsus, bůh vína a slavností byl spojován s emocemi a chaosem a nespoustanýmy slavnostmi. Apollón je také znám jako vůdce Múz. Apollón je také patronem lukostřelců, jeho dalšími atributy jsou totiž luk a šíp. Je brán také jako bůh světla a jeho vliv předčil i boha slunce Hélia. Apollón svými šípy neomylnými šípy rozséval smrt a mor. Také rozséval život a uzdravení díky slunečním paprskům.


Árés

26. srpna 2011 v 13:25 | Kael'thas |  Řečtí bohové
Árés je v řecké mytologii bůh války. Je synem Dia a Héry. V řeckém panteonu se však nacházejí dva bohové války, ten druhý je Pallas Athéna. Hlavní rozdíl mezi nimi je ve způsobu vedení války, Áthéna je bohyně moudře vedené války, neřídila se vášněma a krutostí, za to Árés vedl velice kruté, krvežíznivé a běsnivé války, podporoval rozpoutání války kdykoliv to bylo možné. Nevynechal jedinou bitvu, bojoval se svým velkým štítem a kouzelným mečem, byl velice zkušeným válečníkem.

Vždy ho provázeli jeho dva synové Fobos a Deimos, oba byli zosobněním děsu a hrůzy. Avšak kvůli své krvežíznivosti a zuřivosti né vždy odcházel z bitvy jako vítěz. Kvůli tomu se netěšil moc velké obliby mezi bohy, ale také mezi lidma. Zeus ho neuvrhnul do Tartaru jen kvůli tomu, že byl Árés jeho synem. Árés jako slavný a krutý válečník, s velice vypracovanou postavou se těšil velké přízně u žen, to potvrzuje fakt že se do něj zamilovala sama bohyně krásy Afrodité se kterou měl syny Deimose, Fobose, Eróse a Anteróse a dceru Harmonii.


Hádés

26. srpna 2011 v 13:10 | Kael'thas |  Řečtí bohové
Hádes je nejstarším synem Titánů Krona a Rheii, bratrem Dia a Poseidóna. Po narození byl také jako ostatní sourozenci spolknut svým otcem ze strachu před svrhnutím z trůnu. Po porážce Króna jeho děti převzali vládu nad světem, a právě Hádovi připadla podsvětní říše mrtvých. Jeho podsvětní palác se nachází v nejteměnšjí části podsvětí zvané Erebos. Jeho podsvětní říše je temná, pustá a neprosvitl do ní žádný sluneční paprsek, avšak Hádovo povaze tato říše vyhovovala.

Hádés mezi ostatními bohy nebyl moc oblíben, do pozemských záležitostí se téměř vůbec nezaplétal, protože dříve či později každý nakonec skončil v jeho říši. Jeho manželkou se stala Persefóna, kterou unesl bohyni plodnosti země a rolnictví Deméter. Jelikož Demétér chtěla svojí dceru zpět, a kvůli tomu způsobila nepldnost na zemi a nastalo období špatné úrody, musel Zeus zasáhnout a dosáhnul dohody mezi Hádem a Demétér, kde Persefona dvě třetiny roku stráví se svou matkou a třetinu roku stráví v podsvětní říši, když tak nastane, celá zem pláče a je nešťastná a nastává období zimy. Jako oběť měl Hádés nejraději černé ovce.


Poseidón

26. srpna 2011 v 12:38 | Kael'thas |  Řečtí bohové
Poseidón je ve starořeckém panteonu synem Titánů Krona a Rheii a bratrem Dia. Po jeho narození byl jako jeho ostatní sourozenci kromě Dia spolknut svým otcem, kvůli jeho obavám ze svrhnutí jeho potomky. Po porážce Krona společně se svými sourozenci si rozdělil vládu nad světem, Poseidónovi připadla vláda nad mořem a oceány.

Jeho symbolem moci je trojzubec, ktetý dostal jako dar od Kyklópů. Jeho ruka vyzbrojená trojzubcem dokáže během chvíle rozbouřit oceány, stejně tak je dokáže sklidnit. Jeho manželkou je krásná bohyně Amfitríta, dcera mořského boha Nérea, potomka Titánů. Poseidón Amfitrítu Néreovi unesl do jeho zlatého paláce, který se nachází v hlubinách moře u Aig. Avšak Poseidón měl zápletky s mnoha jinými ženami, jako jeho bratr Zeus měl spoustu nemanželských potomků, kteří měli nadpřirozené schopnosti a byli to hrdinové v mýtech a potomci královských rodů. Jako oběť měl Poseidón nejraději býka a koně.


Zeus

26. srpna 2011 v 12:14 | Kael'thas |  Řečtí bohové
Zeus je hlavní bůh řeckého panteonu, je vládce všech bohů a náleží mu vláda nad nebem a zemí. Jeho rodiče byli titáni Kronos a Rheia, byl jejich nejmladší potomek. Po narození jej matka ukryla na ostrově Kréta, aby byl uchráněn před svým otcem, který všechny své narozené děti pojídal kvůli obavám, že by byl svými dětmi svržen z trůnu. Rheia místo Dia dala Kronovi kámen obalený v pleně a ukryla ho v jeskyni na Krétě. Živil se mlékem kozy Amaltheia a byl vychováván nymfami. Poté co Zeus vyrostl, Kronos vyvrhl jeho sourozence, protože ho tlačil kámen, který spolknul místo Dia. Společně se svými sourozenci Zeus rozpoutal vzpouru proti Titánům. Boj trval po dobu deseti let, na Kronově straně stáli všichni Titáni a na Diově straně stáli všichni jeho sourozenci a jednoocí obři Kyklópové a storucí obři Hekatoncheriové. V tomto boji zvítězil Zeus a převzal vládu po svém otci. Se svými bratry si losem rozdělil vládu nad světem, Zeus si vylosoval vládu nad nebem a zemí.

Jako jeho sídlo se stala hora Olymp, kde sídlil i s dalšími bohy.
Diovou ženou byla zároveň jeho sestra Héra. Společně s Hérou vystupoval jako ochránce manželství, přitom paradoxně Zeus byl v celé řecké mytologie ze všech záletníků a proutníků on ten největší. Měl manželské děti, které se staly bohy a měl spoustu nemanželských potomů, kteří byli často polobohy s nadpřirozenou silou. Své zálety často praktikoval pomocí proměny do zvířete či jiného smrtelníka. Jako symbol moci mu patřil blesk.


Významy čísel Malé Arkány

26. srpna 2011 v 11:59 | Moraea |  Malá Arkána
I.
Jednička neboli eso značí příliv energie - síla citů, vášní, myšlenek i majetku.

II.
Dvojka je kartou rovnováhy protikladů.

III.
Trojka je číslem tvořivosti a dosažení výsledku.

IV.
Čtyřka přináší bezpečí, ale i stagnaci.

V.
Pětka naopak znamená narušení řádu a nejistotu.

VI.
Šestka je číslem harmonie a úspěchu.

VII.
Sedmička přináší tajemné události a nutnost překonat překážky.

VIII.
Osmička je kartou řádu, ale i omezení.

IX.
Devítka ukrývá možnosti a schopnosti.

X.
Desítka ukazuje přemíru daného živlu, jehož důsledky mohou být v různých případech odlišné.Malá Arknána

25. srpna 2011 v 17:19 | Moraea |  Malá Arkána
Malá Arkána je další, velmi důležitou součástí tarotu. Obsahuje 56 karetk, rozdělených do čtyř barev - Hole, Meče, Poháry a Pentakly (Disky, Mince). Barva karty, kterou si vytáhnete, upřesňuje, v jaké oblasti leží jádro vašeho problému. Hole znamenají životní energii a vášeň a přiřazují se k živlu Ohně. Meče patří Vzduchu a představují myšlenky, názory a rozum. Poháry Vodě a týkají se citů, pocitů a lásky. Čtvrtým živlem je Země, ke které se přiřazují karty se symbolem Pentaklů (Mincí, Disků). Představují materiální záležitosti, majetek a pozemské bohatství.

V každé barvě najdeme 14 karet, od esa po desítku, plus 4 Dvorní karty - Král, Královna, Princ (Rytíř) a Princezna (Páže). Karty s čísly mají obrázky, které nám pomáhají pochopit životní situaci, ve které se právě nacházíme nebo vzhledem k položené otázce. Jejich výklad je snadný a souvisí s numerologickými významy čísel.

Významy čísel se dočtete ZDE

Dvorní karty - 16 karet patřících do Malé Arkány mají zvláštní schopnost a to, že ve výkladu obvykle zobrazují konkrétní osoby z našeho života nebo aspekty nás samých. Kromě toho, Princezny (Pážata) mohou někdy naznačovat určitá poselství.


Malá Arkána

HOLE ***** MEČE ***** POHÁRY ***** PENTAKLY


Dvorní karty
Řecká mytologie - rozcestník

25. srpna 2011 v 16:32 | Moraea |  Mytologie


Hrdinové

Titáni

Mýtické nestvůry

Významná místa


Wicca - rozcestník

14. srpna 2011 v 11:09 | Moraea |  Rubriky


Wiccanské léčení

Wiccanská kouzla

Wiccanské rituální pomůcky