! ! ! ! ! ! ! !

Činnost blogu pozastavena

! ! ! ! ! ! ! !

_______________________________________________________________________

Únor 2012

Barvy a jejich vztah k čakrám

29. února 2012 v 9:30 | Moraea |  Čakry
Sedm barev slunečního spektra je v lidském těle seřazeno odzdola nahoru, od červené barvy v oblasti genitálií, až k fialové barvě na temeni hlavy. Každá ze sedmi barevných energií plní v lidském těle zcela speciální funkci a přísluší určité čakře, aby ji dávala energii, kterou nutně potřebuje k harmonizování funkcí.

V auře se bílé světlo rozkládá do sedmi barev a pak proudí do příslušného energetického centra. Jsme soustavně obklopeni kosmickými silami světla a tím i barvami, které skrze nás a v nás působí. Září na nás z atmosféry, osvěcují naši auru a rozvíjejí svým energetickým potenciálem v čakrách činnost nutnou k životu. Barva je svou podstatou cosi duchovního. Tři primární barvy bezprostředně aktivují fyzický, mentální a spirituální potenciál, což je nutné k podporování duchovně-duševního růstu.

červená = materie
žlutá = duše
modrá = duch

Červená je v souzvuku s principem sebevědomí, žlutá s principem moudrosti a modrá s principem vůle. Červená barva pozemského ohně se mění v zlato-žlutou barvu ducha, jasna a moudrosti a je korunována nekonečnem modra, které má, svou vilou vůle, sklon k božství.

Teplý, červený paprsek dodává potravu fyzickému tělu a vniká do něj vdechnutím prány, kosmické životní energie. Žlutý paprsek podněcuje mentální vývoj mozkem. Uklidňující modrý paprsek je zachycen duchovním centrem v hlavě a probouzí spirituální energie. Z těchto tří "čistých barev", nebo primárních barev, jsou odvozeny "smíšené barvy 1. řádu", nebo sekundární barvy, oranžová, zelená a fialová.

Červená (materie) a žlutá (duše) se spojí v oranžovou. Integrací obou těchto barev je možno dosáhnout sebekontroly a vědomého řízení citů.

Žlutá, jako symbol moudrosti v mentální úrovni, je spojena s 3. čakrou, solarem plexem. Toto silové centrum symbolizuje naše "slunce". zde je také sídlo našeho podvědomí a centrální rozvodna našeho nervového systému. Proto je velmi důležité, aby bylo centrum harmonicky vyrovnané.

Zelená je spojení žluté s modrou (duše s duchem). Své místo má uprostřed mezi třemi spodními paprsky, které se vztahují více k tělesným funkcím, a mezi třemi horními paprsky, které obsahují duševně-duchovní oblast. Zelená se nachází uprostřed a tím symbolizuje harmonické vyrovnání.

Modrá, barva nekonečna a inspirace, se vztahuje k páté, krční čakře. To je energetické centrum, ve kterém má původ mluvené slovo, které umožňuje vyjádření citů a pocitů a vytváří komunikaci s okolním světem. Hluboká tmavě modrá zastupuje intensivní energie, světle modrá symbolizuje vysokou, etickou inspiraci.

Indigově modrý světelný paprsek je výrazem duchovní vznešenosti, moudrosti a dokonalosti. V něm se spojuje stejným dílem ostatních šesti barev. Indigo podporuje otevření "třetího oka" tím, že zaostřuje vnitřní a vnější vidění a otevírá brány nevědomí, aby byl umožněn přístup do vzpomínek, které odedávna odpočívají ve skrytu duše. Tento barevný paprsek představuje spojení konečna s nekonečnem. Vymazává negativní struktury z vědomí a z vědomí napomáhá vstupu do vyšších dimenzí. Indigově modrý paprsek představuje cennou pomoc na naší duchovní cestě ke kosmickému vidění a věčné pravdě.

Fialová představuje korunu v barevném spektru. Toto nejvyšší chvění se skládá z červené (materie) a modré (duch) a tímto spojením podléhá i oběma protikladům, které jsou složeny z neklidné impulsivnosti a jemné mírnosti, občas z bolestných pocitů mysli, což může vést k hlubokému tříbení. Tím otevírá fialová barva cestu ke spirituálním poznatků a k duševnímu osvobození.


Zdroj: Magie barev, Waltraud Maria Hulke


Funkce čaker

29. února 2012 v 8:54 | Moraea |  Čakry
Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla. Nacházejí se na povrchu éterického těla, v řadě kruhových vírů a jimi proudí vitální energie, která nás drží na živu.

Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých parametrů. Potřebuje výživu, vzduch (prána) a vitalitu, které svou podstatou představují energii se sedminásobnou povahou, která všemi sedmi formami vyvíjí činnost v každé čakře. Bez tohoto silového proudu by nemohlo fyzické tělo existovat. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů.

Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a je odzdola, podél páteře nahoru. Energie šesti čaker se nakonec spojují v sedmé čakře, která se nachází na temeni hlavy. Je-li toto 7. energetické centrum probuzené, pulsuje živým, zářivým světlem a je zalité ohromným množstvím energie. Každá ze sedmi spektrálních barev má specifický vztah k jednomu, jí adekvátnímu energetickému centru, kde rozvíjí svůj specifický, léčivý charakter. Začíná to v první čakře červenou barvou a pokračuje nahoru, jako barevná škála, až k sedmé čakře, ke které patří fialová barva.

Každá jednotlivá čakra kromě toho ovlivňuje stav k ní patřících žláz a vnitřní sekrecí:

1. kořenová čakra - nadledvinka
2. sakrální čakra - pohlavní žlázy
3. solar plexus - slinivka břišní
4. srdeční čakra - brzlík
5. krční čakra - štítná žláza
6. čelní čakra - podvěsek mozkový (hypofýza)
7. temenní čakra - šišinka mozková (epifýza)

Celé tělo je s těmito "energetickými koly" sedmi čaker spojeno a skrze ně zakouší vitalitu a radost ze života. Je-li jedno ze sedmi energetických center porušeno, je oslabena ve výkonu i příslušná žláza a k ní náležející tělesné oblasti a funkce. Nevyvážené energie v čakrách mají ale i silný účinek na city a nálady člověka. Příčinou chybných funkcí některé čakry mohou být tyto možnosti:

  • Tok energie je blokován (nedostatečné zásobení)
  • Proud energie je moc silný (nadměrné zásobení)
  • Do čakry proudí energie zdraví škodlivá (např. zemní záření)

Každá čakra má svou vlastní specifickou frekvenci chvění a tím je zodpovědná za funkce jí náležících orgánů. Úkolem čakry je přijmou životní energii (pránu), změnit ji a dát ji organismu k použití. Ideálem je stav harmonické vyrovnanosti všech sedmi energetických center. Chybné energetické funkce mohou být krom jiného léčeny a harmonizovány barevnou terapií.


Evokační rituál (způsob)

25. února 2012 v 17:05 | Relies |  Evokace
Následující uvedené schéma sestavil J. Veselý na základě studia četných klasických evokačních předpisů (jedná se především o staré grimoáry, které se nezabývají zrovna světlými stránkami astrálu: D). Klasická forma evokačního rituálu by byla následující:

1. Introdukční adorace
2. Deklarace
3. Adresa
4. Apelace
5. Instrukce
6. Konjurace
a) Parciální (partikulární)
b) Principální
c) Nominální
7. Rekognice
8. Recepce
9. Konverzace
10. Gratulace
11. Valedikace
12. Konkluzivní adorace

Dále Veselý píše o této osnově vysvětlení:

"Úvodní modlitbou se magik obrací k božskému principu, z nějž čerpá svoji autoritu, aby mohl poroučet duchům, případně se s tímto božským principem identifikuje (invokace). Deklarace je krátké prohlášení, jímž evokatér představí sebe i své společníky, Adresa obsahuje jméno volané entity, obvykle s uvedením její hodnosti, sféry a dalšími potřebnými upřesněními. Na to navazuje apelace na konkrétní autority, na které se magik odvolává. Instrukce je pokyn entitě, co má dělat, tj. jak, kde, jakým způsobem a v jaké podobě se má zjevit. Pak následuje vlastní zaklínání. Parciální konjurace je většinou stručnou, ale v podstatě již kompletní výzvou entitě, aby se zjevila. Magik zde již operuje plně ve jménu příslušných autorit. Nestává se běžně, že by entita na tuto první výzvu reagovala, nicméně je třeba dávat pozor, jelikož zjev se někdy může dostavit už v této fázi, a bedlivě sledovat případně průvodní jevy. Toto dílčí zaklínání se v magickém slangu někdy označuje jako "rozjezd" (no připomíná mi to spíše slang jiné subkultury: D) Parciálních konjugací může být i několik. Hlavní konjurace představuje jakési "tělo" celého zaklínání. Je to zpravidla další pasáž, jejichž významnou součástí je enumerace Božích jmen, o jejichž autoritu se magik opírá. Závěrečná konjurace se nazývá nominální, protože evokatér zde zaklíná entitu tzv. barbarskými jmény. Jsou to výrazi přejaté z latiny, řečtiny, hebrejštiny, přip. Staré perštiny nebo i z jiných jazyků. Toto zaklínání často obsahuje krátká, jednoslabičná slova, ba někdy i pouhé izolované hlásky. Zvláště při pronášení nominální konjurace je třeba silně intonovat. Výrazný nominální charakter mohou mít i některé partikulární konjurace. Po skončení zaklínání následuje recepce, tj. přijetí ducha, které obsahuje pozdrav či přivítání, a často i formulí pro jeho připoutání (vinkulace). Recepci někdy předchází rekognice, či níž operatér zjišťuje duchovu totožnost. Někdy se totiž může stát, že se dostaví jiná entita, než kterou volal. Stane-li se tak, může magik s touto entitou komunikovat, pokud o to má zájem. V opačném případě entitu propustí. Konverzace představuje vlastní komunikaci s duchem. Magik sdělí entitě své dotazy nebo svá přání, vyslechne její odpovědi a reaguje na její podněty. Ve styku s démony je třeba si počínat a jednat zdvořile, avšak zároveň je nutno vystupovat autoritativně. Slovo gratulace zde používám ve významu gratiam agere, jak se pronášelo na závěr římských hostin. Je to jakési "poklepání po rameni", kdy magik vyjádří entitě svoji spokojenost a poděkuje ji za účast i za prokázané služby. Potom přijde na řadu rozloučení s duchem a jeho propuštění, často spojené s výzvou, aby se v budoucnu zase dostavil, až bude znovu volán. Je vhodné entitu na odesílání předem upozornit, např. slovy: " A nyní pronesu propouštěcí formuli." Propuštění bez předchozího upozornění lze pokládat za nezdvořilé nebo dokonce bezohledné, protože entity propouštěcí formule těžce nesou a je třeba poskytnout jim možnost se na tento akt připravit. Někdy se používají i parciální valedikace. Evokující ukončuje závěrečná modlitba, v níž magik děkuje božskému principu za poskytnutou podporu, díky níž zdárně zakončil svoje dílo atd.
Toto ideální schéma se však v praxi téměř nevyskytuje. Ve skutečnosti bývají některé kroky vypuštěny (v moderní magii existuje sklon vypouštět hlavně modlitby s odůvodnění, že magické dílo není žádnou pokornou suplikou k Bohu; také parciální konjurace může někdy chybět), některé se objevují v jiném pořadí (např. instrukce se může opakovat na závěr každé parciální konjurace), na některé mohou být i přidány, jako např. formule sloužící k tzv. bičování duchů (flagelace), používané v případech, kdy entita odmítá zviditelnit nebo přijmout podobu umožňující komunikaci či odpírá magikovi poslušnost, vyhrožuje mu apod. ... "Zdroj:
Veselý J., Magie, Vodnář: Praha 2001


Symboly egyptského orákula - popis karet

25. února 2012 v 10:51 | Moraea |  Věštění
Anch


VÝZNAM: anch neboli klíč je egyptským symbolem věčného života. Na nástěnných malbách v hrobkách je přidržován u nosu faraona, aby mu zajistil pokračování života po smrti (to naznačuje, že starověcí Egypťané považovali nos za zdroj života).
SMYSL: ve výkladu anch reprezentuje vše, co má cenu a je trvalé. Jakýkoliv vztah nebo situace stojí za vaše úsilí a doporučuje se vytrvalost i přes jakékoli pochybnosti nebo nesnáze.
POSELSTVÍ: anch vám radí hledat to, co má trvalou hodnotu a ochraňuje.

Vedža


VÝZNAM: starověcí Egypťané používali oheň ke zpracování kovů a z taveného zlata vyráběli nádherné šperky. Hieroglyf představuje rozdělávání ohně třením kousků dřeva. Vedža je symbol prosperity, činů k vydělání peněz nebo dosažením materiálního zabezpečení.
SMYSL: ve výkladu se vedža týká materiálních záležitostí a důležitosti zvažování finančních operací. Varuje před riskováním.
POSELSTVÍ: snažte se jakékoli finanční starosti raději řešit než nedělat nic a doufat, že to půjde samo. Doporučuje opatrnost a uspořádání finančních záležitostí.

Seneb


VÝZNAM: první písmeno hieroglyfického znaku slova seneb symbolizuje zdraví. Koncept zdraví a blahobytu byl zajišťován v hrobkách faraonů prostřednictvím tří znaků - anch, vedža a seneb - napsaných za faraonovo jméno. Věřilo se, že tento postup mu zaručí věčný život, prosperitu a zdraví ve světě, do kterého přichází.
SMYSL: objev tohoto symbolu ve výkladu indikuje důležitost zdravotních záležitostí. Možná pociťujete stres nebo úzkost a to vás pravděpodobně ovlivňuje jak fyzicky, tak mentálně.
POSELSTVÍ: dávejte na sebe pozor. Vyhýbejte se lidem, v jejichž blízkosti se necítíte dobře, otočte se zády ke konfliktům a převezměte zodpovědnost za své zdraví a spokojenost pozitivním způsobem.

Člun


VÝZNAM: jelikož řeka Nil protéká středem Egypta, člun představoval hlavní dopravní prostředek. Nicméně nebyl důležitý pouze pro smrtelníky, protože sluneční bůh Re plul po obloze v solárním člunu.
SMYSL: hieroglyf pro člun reprezentuje zdolávání překážek a dosažení cíle. Kdykoli se ve výkladu karet objeví člun, naznačuje, že prostředkem k dosažení cíle jsou vynalézavost a přizpůsobivost. Člun slibuje, že ten, kdo je připravený vidět dál za bezprostřední podmínky pro řešení, najde způsob, jak si zajistit úspěch.
POSELSTVÍ: poselstvím člunu je rozšířit možnosti a být adaptabilní.

Skarab


VÝZNAM: tento brouk, který klade vajíčka do malé kuličky hnoje, byl pro starověké Egypťany, kteří věřili, že maličký brouk reprezentuje proměnu a obnovu života, velmi důležitým symbolem znovuzrození.
SMYSL: skarab ve výkladu znamená transformaci a znovuzrození. Poku problémy nebo potíže zavřel nějaké dveře, slibuje budoucí úspěch a štěstí.
POSELSTVÍ: pamatujte, že zítra je také den a že sémě štěstí a úspěchu leží v nitru každého z nás. Ať záležitost vypadá sebechmurněji, vždy je šance na nový začátek.

Nefer


VÝZNAM: symbol má podobu loutny, která byla považována za nástroj vyluzující dokonalou směsici formy a harmonie, a proto reprezentovala radost a naplnění. Význam je štěstí, krása a dobrý osud.
SMYSL: kdykoli se v kartách objeví tento symbol, naznačuje vám, že vaší hlavní starostí je vaše štěstí. Nezáleží na tom, jestli zdroj vašeho štěstí není právě tím, co ostatní považují za vrcholný úspěch. Tento symbol na vás naléhá, abyste uvolnili niternou radost a soustředili se na vytvoření své vlastní harmonie.
POSELSTVÍ: najít každý den něco pozitivního k potěše, bez ohledu na to, jak se to zdá obtížné.

Džed


VÝZNAM: znázorňuje kmen stromu, do něhož Eset ukryla Usirovo mrtvé tělo. Znamená rovněž Usirovu páteř, základní prvek nezbytný k rekonstrukci jeho těla. při oslavách Usira byl džed ceremoniálně stavěn do vztyčené polohy jako zdroj stability a síly.
SMYSL: reprezentuje pevné základy a stabilitu, které jsou podmínkou každého úspěchu.
POSELSTVÍ: všechny plány pro pracovní činy nebo vztahy jsou dobře zakořeněné a s vytrvalostí a trpělivostí přinesou ovoce. Džed nám říká, abychom neustupovali protivenstvím a pevně stáli na svém.

Podložka


VÝZNAM: hlava mumie se vždy podkládala na podložku, která ji v rakvi chránila a nadzvedávala. Tento symbol reprezentuje duchovní smysl stoupání smrtelné duše a má zaručit její triumf nad smrtí těla.
SMYSL: symbolizuje hledání podpory v blížících se nesnázích a říká nám, že ve snaze dosáhnout zvoleného cíle bude lepší využít povzbuzení a pomoc jiných než hledat úspěch na vlastní pěst.
POSELSTVÍ: pokud máte nějaké problémy, impulz k úspěchu přijde z laskavé podpory. Proto při snaze dosáhnout nějakého pozitivního výsledku nestůjte sami, ale vždy hledejte pomoc jiných.

Srdce


VÝZNAM: srdce bylo považováno za sídlo života a zdroj dobrých i zlých myšlenek. Srdce zemřelého vyžadovalo velmi speciální ochranu a jeho symbolem je urna používaná k jeho přechovávání mimo tělo. V posmrtném životě se srdce vážilo proti symbolického pavímu peru zastupujícímu pravdu a právo.
SMYSL: když se ve výkladu objeví srdce, symbolizuje principy a ideály, které jsou možná ohroženy nebo se blíží nebezpečí kompromisu. Znamená nutnost rozhodnout se, co je ve prospěch lásky nebo klidu skutečně důležité.
POSELSTVÍ: řiďte se vlastními zásadami, protože ve svém srdci víte, která cesta je správná. Věřte sobě a svému zásadnímu přesvědčení.

Horovo oko


VÝZNAM: tento mocný symbol reprezentuje bílé sluneční oko, které lze vidět za letního slunovratu. I když starověcí Egypťané letní slunovrat neoslavovali, slunce pro ně bylo nejdůležitějším elementem pro život a růst a v magických pojmech mělo obrovskou moc. Plnou sílu slunce reprezentovalo Horovo oko. Energie levé poloviny mozku je asertivní, prosvěcuje každý kout bytosti svou mocí a světlem a vyhání všechny pochybnosti a netečnost.
SMYSL: karta se symbolem Horova oka naznačuje přání a sílu uspět.
POSELSTVÍ: oznamuje, že musíme vynaložit nadměrné úsilí, abychom uspěli na zvolené cestě. Ať chceme udělat cokoliv, věřme své síle a schopnostem.

Menat


VÝZNAM: tento symbol znamená plodnost, zdárný vývoj a reprodukci spojené mužské a ženské energie. Jeho aspekt plodnosti se netýká pouze člověka, ale také vydatnosti Nilu.
SMYSL: symbolizuje hojnost, růst a dávání, takže kdykoli se objeví ve výkladu, říká, že máte myslet na rozdávání. Odevzdejte se svobodě těm, kdo jsou vám blízcí, kdo mají prospěch z vaší lásky a času. Reprezentuje štědré jednání a oduševnělost.
POSELSTVÍ: čím budete v přístupu k životu otevřenější a štědřejší, tím více se vám vše vrátí.

Sup


VÝZNAM: sup, jenž má na každém spáru vyrytý anch života, je symbolem Eset, božské matky, a reprezentuje moc a ochranu zemřelých. Když Horův strýc Sutec plánoval synovcovu smrt, Eset pečovala o syna v bažinách a ukázala tak obrovskou sílu mateřské ochrany.
SMYSL: oznamuje, že je čas se postarat a pečovat o druhé, kdykoli jsou zranitelní. Péče o druhé je tvůrčí činnost, která přináší velké uspokojení a dává příležitost k osobnímu růstu.
POSELSTVÍ: pečovat a chránit ty, kteří jsou blízko vás a potřebují to.

Zlatý límec


VÝZNAM: v den pohřbu byl zemřelým pokládán kolem krku límec ze zlata, který měl umožnit uniknout z pozemských pout svazujících tělo.
SMYSL: reprezentuje nezávislost na těch, kteří se pokoušejí potlačit identitu, stejně jako na těch, kteří potřebují materiální zabezpečení, takže když se objeví v kartách, může to být znamení, že se příliš zabýváte potřebami a problémy druhých. Váš život může trpět nedostatkem pozornosti k vlastním potřebám, proto byste měli být asertivnější a posílit svou vlastní identitu.
POSELSTVÍ: zlatý límec na vás naléhá, abyste učinili první krok k nezávislosti a byli neochvějní v osobním životě i práci. Posuňte v životě svou osobnost a potřeby na prominentnější místo.

Žebřík


VÝZNAM: starověcí Egypťané věřili, že zemřelí se mohou dostat do nebe po žebříku (představovali si podlahu nebes jako pravoúhlou železnou desku podepíranou čtyřmi železnými sloupy, kde zemřelí žijí s bohy). Re stvořil žebřík, aby pomohl svému sinu Usirovi vystoupit na nebesa. Symbol žebříku naznačuje přechod z materiálního světa do vyšší úrovně vědomí a umožňuje přístup do říše podvědomé duchovní moudrosti.
SMYSL: sděluje, abyste důvěřovali inspiraci a intuici a neposlouchali hlas logiky nebo rady jiných. Následujte své sny, třeba nepodstatné, a pozorně poslouchejte hlas moudrosti vycházející z hloubi vaší duše.
POSELSTVÍ: následujte vlastní vize a sny a naslouchejte vnitřnímu hlasu.

Šen


VÝZNAM: šen byl ve starověkém Egyptě symbolem času, reprezentoval oběžnou dráhu Slunce kolem Země. Amulet se šenem se kladl na mrtvé jako představitel moci slunce a příslib věčného života.
SMYSL: říká, že je důležité jít v každodenním životě kupředu a neplýtvat časem na minulá selhání nebo trápit se představami, co přijde v budoucnu.
POSELSTVÍ: nečekejte na pohádkovou příležitost někdy v budoucnosti, ale chopte se vhodného okamžiku a jednejte nyní, protože čas letí.

Symboly egyptského orákula

25. února 2012 v 9:42 | Moraea |  Věštění
Podle egypťanů obsahovaly hieroglyfy magické významy. V duchovnu náleželo požehnání bohů v posmrtném životě bohatým i chudým. Vše bylo spojené se spiritualitou a věřilo se, že symboly obsahují duchovní energii, která se uvolňuje při každém jejich přečtení nebo zapsání. Jednou z možností, jak využít staroegyptskou magii, jsou hieroglyfické karty.

Zhotovení věšteckých karet:
Zhotovte si kopie hieroglyfů na tuhý nejlépe bílý papír. Vystřižené karty by měly být podle návodu zhruba dvakrát větší než karty obyčejné. Zadní stranu ponechte čistou.

Vykládání z karet:
Karty zamíchejte a uspořádejte je lícen dolů do tvaru kruhu. Vyberte třetí, sedmou a devátou kartu. Opakujte tento postup pro minulé, současné a možné budoucí situace. Tyto karty vám nabízejí tři kroky, které musíte učinit pro úspěch svého záměru, nebo tři zásady, jimiž byste se měli řídit v momentální situaci nebo při rozhodování.

Podle tradice bychom se neměli radit s kartami častěji než jednou za týden. Nezapomeňte, že užitečné budou maximálně tři karty v jednom výkladu, pokud se některá karta neobjeví dvakrát. Taková duplikace naznačuje, že máte očekávat téměř bezprostřední výsledky plynoucí z výkladu. Jakmile se s kartami lépe seznámíte, možná zjistíte, že jim dokážete dát vlastní interpretaci, která jim více odpovídá. Nezapomínejte, že je důležité vést se vlastní intuicí.Příspěvek v Enigmě aneb kniha nadarmo :o)))

19. února 2012 v 17:07 | Moraea |  Naše nabídka
Je tomu už několik měsíců, co jsem do redakce časopisu Enigma konkrétně do rubriky "Tajemné čtenářské příběhy" poslala svůj příspěvek s tím, že jsem nevěřila v jakoukoli reakci (upřímně jsem spíše doufala ve vybrání mnou pořízené fotografie fenoménu zvaný orbs - viz foto ZDE - a tudíž i poslání skromného "žoldu" Smějící se).

Opak se stal pravdou :o) Musím se přiznat, že se mi doslova rozzářila očka, když jsem rozbalila balíček s knihou a krátkým oznámením o výhře. Celé dva dny jsem stepovala před trafikou a čekala na první den prodeje nového čísla (postávala bych tam jen jeden den, kdybych si šikulka nespletla datum Smějící se).

Každopádně je zbytečné zde vypravovat o tématu zveřejněného příspěvku, když si jej můžete všichni přečíst ve výše zmíněném časopise :o) (Brzy, pokud rozběhneme novou rubriku techniky OOBE, bude příspěvek a mnoho více k vidění i zde).

Chtěla bych se vrátit k důvodu napsání tohoto článku. Je jím nabídka vyhrané knihy, kterou bohužel nemám v plánu číst stejně jako mí nejbližší. Jedná se o vlivně hodnocenou knihu Christophera Farnswortha, jejíž cena se pohybuje okolo 249,- Kč.

Na ceně nebo předmětu výměny se rozhodně můžeme dohodnout :o) Připojuji anotaci:

Krvavá Přísaha

První kniha série Nathaniel Cade.

Seznamte se s Nathanielem Cadem, speciálním agentem americké Tajné služby. Už sto čtyřicet let je osobním strážcem prezidentů USA. Cade je totiž skutečně "speciální". Je nesmrtelný. Je to upír. Románová prvotina amerického profesionálního scenáristy Christophera Farnswortha je překvapivě čtivou a zajímavou kombinací politického thrilleru a upírského románu. Akceptuje-li čtenář existenci upírů a dalších nadpřirozených jevů, čeká ho svěží a poutavý příběh, psaný vtipným a svižným stylem odrážejícím autorovy filmové zkušenosti, příběh plný dějových zvratů a napínavých scén a vrcholící originálním rozuzlením. I renomovaní kritici uznávají, že Krvavá přísaha kvalitou jednoznačně vyčnívá ze současné módní záplavy děl s upírskou tématikou.Hodina vlků

7. února 2012 v 11:33 | Kaori |  ○ Luna ○
Hodina vlků/hodina mezi psem a vlkem/černá hodina označují časový úsek, který nastává vždy v prvním dnu jedné ze čtyř hlavních fází Luny (nov, I. čtvrť, úplněk, II. čtvrť). Délka a doba trvání bývá uváděna od 3:00 do 04:00/od 04:00 do 05:00/od 03:00 do 04:50 (zdroje se rozchází, poslední možnost je však dobrým kompromisem dvou předchozích) ráno. Obecně vzato se Hodina vlků projevuje během svítání (ranní soumrak - doba před východem Slunce), tedy v přechodu z noci na den (není vyloženě tma, ani vyloženě světlo). Rodí se nejvíce dětí a umírá nejvíce lidí. Někteří mohou např. trpět nespavostí, nebo naopak intenzivními sny/vizemi. Během Hodiny vlků dochází k přerušení magnetických a psychických hranic, zákonitosti nefungují přirozeně/vůbec. Proto je v tento čas nevhodné provádět magické operace. Jejich výsledek může být jakýkoliv, pouze předvídatelný ne.

Okolí tří hodin ráno jsou přirozená i psychická rozptýlení na nejnižší intenzitě.


Seriel

4. února 2012 v 19:31 | Seriel |  Kdo jsme?
Byl jsem požádán, při vstupu do Covenu Arachnné zda bych nenapsal o sobě a mém životě, smýšlení, úvahách a také a to především o mé okultní praxi a směřování, snad tento přibližný náhled na mne bude postačující, dostatečně informující a také, ne příliš vyčerpávající J.

Tak tedy o mých zkušenostech. Nejvíce mne vždy, již od počátku a i nadále lákala a přitahovala práce s energiemi, byl to první vědomý akt, kterým jsem započal v tomto životě hlubší poznávání a objevování sebe sama a světa, reality… Mnohými metodami se věnuji již mnoho let, pracuji s mnohými energetickými systémy a energiemi odlišných vibračních úrovní. Pracuji s mnoha energiemi, mnohdy nazývanými mnohými mistry jako energie, "do kterých je nutné zasvěcení, abychom s nimi mohli spolupracovat", ale věřím, že tomu tak není, pokud necítíme, i přes to, že bychom rády zkusili "tvořit" s touto energií, pak není třeba být zasvěcen na tuto energii určitými zasvěcovacími rituály, že lze napojení pro nás vhodnou spolupráci i bez tohoto zasvěcení a na jakoukoliv energii… Pracuji s energií Země stejně tak, jako například s energií Shambally nebo RaSheeby, ano, hodnoty těchto energií jsou odlišné, ale, pracuje se s nimi s tím, co se nemění, ať se jedná o jakoukoliv energii.

Jsem zasvěcením do tří stupňů Reiki tradičního systému Usui Shuki Ryoho a tudíž jsem prošel patřičnými zasvěceními k tomu, abych se stal mistrem (mistrem učitelem) tohoto léčebného systému. Cítil jsem, že toto je cesta transformace a objevování, kterou bych rád prošel v tomto životě a dík které se díval v určitém ohledu na svět a jeho dění, ovšem, zároveň, jsem také odpůrcem Reiki a to v tom, že mnoho, a dle mého názoru, je mnoho z velmi důležitých informací zbytečně zatajováno, nebo si tohoto ani mnozí mistři celkově všech systémů nejsou vědomy…. Osobně se mistrem nerad nazývám, neboť, to, co bychom mohli označit jako "mistrovství" nepřichází zvenčí, nýbrž zevnitř, z našeho nitra, ano, vnější podměty nám mohou pomoci v situacích, kdy si třeba nebýváme v mnohém jisti kudy směřovat své konání a bytí, ale opravdové zasvěcení "nepřichází od mistra samotného", mistr je pouze někdo, kdo nám může umožnit opět jiný náhled na daný problém, může nám samotným "položit otázku, na kterou si musíme odpovědět my sami" a na to mnoho mistrů v honbě za tituly nebo "bezstarostnější život…" pozapomněli, že i toto zasvěcení, bychom měli hledat především v sobě….

Jinak, abych řekl více i o ostatních činnostech a směřováním, které mne za ten krátký čas co jsem, zde vedly až tam, kde jsem. Asi bych se také zmínil o práci s kyvadlem, kterému jsem se dlouho věnoval, po čase jsem již využívání kyvadla jakožto prostředníka příliš nepotřeboval, i tak když občas cítím určitou nejistotu a cítím, že bych jej měl využít k této práci, pak jej rád využiji k zodpovězení čí rozboru daného problému.

Také se věnuji astrálnímu cestování a poznávání těchto "světů", či spíše, bych řekl poznávání mých vnitřních světů na kolektivní úrovni s vlastními podměty vnesenými mým vědomím nebo podvědomým odrážející bod, ve kterém se nacházím a případná komunikace a využívání pomoci či určité spolupráce s mnohými bytostmi, entitami nebo božstvy.

V neposlední řadě mne také zajímá mentální programování a to, čeho díky tomuto jsme schopni docílit na všech úrovních bytí, jak například na úrovni fyzické, pak třeba také na úrovni mentální, nebo na úrovni duchovní, je opravdu velmi mnoho, co již díky uvědomění si tohoto a objasnění si co chceme a kam kráčíme, můžeme vědomě dojít a tak v podstatě utvářet vlastní realitu a sami sebe.

Čemu se také věnuji když ne zrovna příliš rád, i přes to, že mne toto poměrně dosti zajímá, jsou exorcismy, komunikace a pročisťování od inkarnátů, tedy, zemřelých duší povětšinou lidských bytostí, které povětšinou nevědomě přitahujeme svými vibracemi, myšlenkami, činy a podobnými gesty a pak podstatě urychlují proces, kterým bychom i tak prošli, dík těmto bytostem, máme příležitost si toto vše uvědomit, nejedná se pouze o to, že "je zlikvidujeme a všechno bude zase dobré", to zdaleka ne, jsou zde, jako varování, důvod, proč bychom si měli klást otázky co bychom měli změnit na našem uvažování a jednání.

Ovšem, také jsem narazil na pár posednutí, ne pouze nižšími entitami či inkarnáty v podobě "duší", ale také, na posednutí mnohem silnější bytostí, které se projevovalo opravdu velmi nepříjemně, ale, jak jsem také již řekl, je třeba hledat sílu sám v sobě, to je jedno z nejdůležitějšího…

Velmi rád se věnuji bylinkám, je to krásné, být v přírodě a vědět jak s tímto živým organismem, bytostí být alespoň trochu více v souladu a přicházet blíže její kráse a harmonii, vědět například kdy, jak a na co jakoukoli bylinku použít a tak jich užít nejenom jako odvarů, nálevů, mastí či olejů a mnohého dalšího, ale učit se porozumění díky kterému zde máme důvod být, žít, dýchat, pít a uvědomovat si to vše kolem nás, byt součástí toho všeho, té krásy kolem, vidět, vnímat tu harmonii, ve které se nacházíme a poté, přijet do měst, kde doslova vnímáme, vidíme ten všudypřítomný stres, hektičnost, nevážení si toho, co nám dává život a opravdový důvod žít a udržovat tuto harmonii, to vše, to krásné, jako by byl pouhým snem, a nám nezbyla jenom vzpomínka na ten krásný okamžik a bylinky, které nám byli darovány abychom nezapomněli, na to, po čem v životě opravdu toužíme, po harmonii.

Jinak, je mnoho a mnoho věcí, kterým se snažím věnovat, ovšem, nemohu se věnovat všem, kterým bych chtěl a dávat jim tolik času a energie kolik bych si přál. Vše má svůj čas a své místo, a pokud cítíte, že byste mi rádi napsali a jen tak popovídali, odreagovali se či prodiskutovali to, co vás zajímá, jistě si vždy čas najdu J, kdo mne zná, tak jistě ví. Zde dávám svůj email, případně mne na něj můžete kontaktovat, rád popovídám a případný rozhovor by byl jistě vítán.

LukasDyne@seznam.cz


Aura - úvod

3. února 2012 v 12:23 | Moraea |  Aura
Aura je elektromagnetické nebo energetické pole, které vyzařuje z veškeré hmoty, i když některá hmota je tak hustá a vibruje tak pomalu, že zjistit její auru je často obtížné. Umělci v průběhu věků zobrazovali auru jako světelný kruh nebo zářící světlo, které se objevuje kolem hlavy či těla vysoce vyspělých, osvícených duchovních učitelů a světců. Aury kolem těchto bytostí byly zřejmě tak jasné a silné, že je druzí snadno viděli, cítili nebo si je uvědomovali.

V nedávné době, jak jsem před pár dny zjistila, byla dokonce aura vědecky potvrzena pomocí Kirlianovy fotografie - viz níže :o)


Lidé, kteří dokáží fyzicky vidět auru tvrdí, že psychické informace, které dostávají o lidech, odpovídají jejich popisům a údajům o různých aurických barvách. Existují základní a zásadní osobnostní rysy, které odpovídají jednotlivým barvám.

Pamala Oslie, autorka knihy Barvy života, vidí auru jako zářící pruhy různých barevných světel, které zcela obklopují tělo. V auře každého člověka je mnoho různobarevných pruhů a světel, vyzařovaných přibližně do vzdálenosti sto osmdesát centimetrů všemi směry od těla. Podle intenzity a živosti barvy a podle rozpínavosti a velikosti aury pozná, jestli je daná osoba zdravá nebo nemocná, šťastná nebo frustrovaná. Aura jednoho člověka může být jasná, živá a rozšířená - což svědčí o otevřenosti, duševní pohodě, pozitivnímu sebevědomí a zdraví. Druhý ji může mít vybledlou a zúženou těsně kolem těla - to svědčí o strachu, nemoci, nedostatku sebevědomí či potřebě ochrany. Tmavá, sytě vybarvená aura obvykle odhaluje depresi či hněv.